Logo deteylinger.nl
De Prinsenhof is ook een van de scholen van de Sophia Stichting. | Foto: pr
De Prinsenhof is ook een van de scholen van de Sophia Stichting. | Foto: pr

Scholenfusie Bollenstreek voor de deur

• Personele unie Sophia Stichting en PCPO gaan samen

Regio ♦ Na uitgebreid onderzoek en een zorgvuldige afweging zijn de Sophia Stichting voor Katholiek Basisonderwijs in de Duin- en Bollenstreek en Stichting PCPO Duin- en Bollenstreek tot het besluit gekomen om een personele unie aan te gaan.

In de afgelopen periode heeft er veelvuldig overleg plaatsgevonden met de Raden van Toezicht (RvT), Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraden (GMR), het Ministerie van OCW, een extern onafhankelijk accountantskantoor gespecialiseerd in het onderwijs (Van Ree) en de KPC Groep, een landelijk onderwijsadviesbureau. De Sophia Stichting en Stichting PCPO hebben na een zorgvuldige afweging besloten om een personele unie aan te gaan. Bij een personele unie wordt alleen het bestuur 'gedeeld' en blijven beide stichtingen apart bestaan. De huidige bestuurder van de Sophia Stichting wordt ook parttime bestuurder van PCPO. De interim bestuurder van PCPO, Jan van den Berg, blijft betrokken als medebestuurder op ad interim basis. Tijdens het eerste jaar als personele unie, vindt een verdiepend fusieonderzoek plaats. Hierbij worden een stuur- en projectgroep betrokken. Zij zullen onderzoek doen naar de vijf deelgebieden: Financiën, Onderwijs en Kwaliteit, HR, Cultuur en Identiteit en Facilitaire Zaken. De informatie uit de werkgroepen mondt uit in een fusie-effectrapportage. Op basis hiervan wordt besloten of de bestuurlijke fusie daadwerkelijk kan worden geëffectueerd. Gaat de fusie door, dan is er sprake van een bestuurlijke fusie. Dit betekent dat twee stichtingen onder één stichting worden ondergebracht. Naar verwachting wordt in augustus 2017 het besluit genomen of de daadwerkelijk bestuurlijke fusie doorgang vindt per 1 januari 2018. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt aan het verbeteren van de financiële positie van de Sophia Stichting, met als uitgangspunt dat de onderwijskwaliteit niet uit het oog wordt verloren.

"Vooral dankzij de enorme inzet van alle medewerkers zullen de ombuigingen resulteren in een naar verwachting positief financieel resultaat", vertelt Sylvia Spierenburg, lid College van Bestuur van de Sophia Stichting. "Het afgelopen jaar is ook de financiële positie van de PCPO sterk verbeterd en ook hier is ingezet om de goede onderwijskwaliteit te behouden", zegt Jan van den Berg, voorzitter van het College van Bestuur van PCPO.

"Met een enorme inzet van iedereen is door de ombuigingen een financieel gezonde basis aanwezig en is naar verwachting vanaf volgend jaar het financieel resultaat positief. De personele unie en de toekomstige fusie zullen ertoe bijdragen dat dit positieve resultaat ook in de toekomst gerealiseerd blijft worden."

Spierenburg: "Een fusie biedt mogelijkheden tot het blijven geven van goed onderwijs aan kinderen op lange termijn. Er is sprake van een krimpend leerlingenaantal in de gehele regio. Hier moeten we serieus op inspelen."

Tevens kunnen er in samenspraak met de gemeenten en andere schoolbesturen in de regio afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld nieuwbouw in de toekomst en daarmee een betere spreiding van de scholen over de verschillende gemeenten worden gerealiseerd.

Daarnaast ziet de Sophia Stichting het als haar maatschappelijke taak om de huidige leerlingen van PCPO goed onderwijs te blijven bieden.

Meer berichten