Afbeelding

IJsclub start aanleg skeelerbaan

Algemeen

De laatste onderzoeken op het terrein van de Warmondse IJsclub in de Veerpolder voor de aanleg van de Skeelerbaan vonden half augustus plaats. Op vrijdag 13 september, de WIJC is niet bijgelovig, wordt begonnen met het inrichten van het bouwterrein, het leggen van rijplaten, plaatsen van een keet en dergelijke. Het echte graafwerk begint op maandag 16 september en duurt ongeveer een week waarna werkzaamheden voor riolering en drainage beginnen.
Eind september wordt gestart met het aanbrengen van schuimbeton en na enkele weken drogen en uitharden wordt het asfalt aangebracht. Als het weer mee zit is alles eind november klaar en kan de baan in principe gebruikt worden. De officiële opening is in het voorjaar.

Bewoners willen onderzoek voor aanleg skeelerbaan

De Milieudefensie Leiden en omgeving en enkele bewoners aan de rand van de Leidse Merenwijk willen dat er vóór de aanleg van de skeelerbaan op het terrein van de Warmondse IJsbaan er een natuuronderzoek wordt uitgevoerd. Doet de gemeente dat niet, dan zullen zij een handhavingsverzoek indienen bij de provincie. De groep heeft onlangs een brief gestuurd naar B&W. Zij wijzen erop dat zo´n onderzoek verplicht is. Dit is opgenomen in de Quick Scan Natuur Teylingen. Het onderzoek is onder andere noodzakelijk omdat er mogelijk geschikte verblijfplaatsen zijn voor vleermuizen of holenbroeders (strikt beschermde soorten). Daarnaast zijn er ook in dit deelgebied mogelijke locaties voor de pad, de bruine kikker en de rugstreeppad. Ook kunnen watergangen in het gebied gebruikt worden als migratieroute of foerageergebied door vleermuizen.

"Zouden de werkzaamheden toch beginnen, voordat het onderzoek daadwerkelijk is uitgevoerd, dan zouden wij ons genoodzaakt zien om een handhavingsverzoek bij de provincie in te dienen. Wij wijzen u nogmaals op het feit dat het betreffende gebied, in uw eigen Structuurvisie uit 2015 en in de Gebiedsvisie Veerpolder uit 2016 is omschreven als beschermde natuur. Het fungeert als groene buffer tussen Leiden en Teylingen; het groene hart loopt hier, tussen Leiden en Teylingen, verder door naar het westen en is juist hier op zijn smalst. Door de aanleg van de skeelerbaan zal deze groene buffer tot nul worden gereduceerd", zo schrijven zij aan B&W en wijzen verder op het brede verzet in de omgeving, uitspraken van de Vereniging betrokken Teylingers en van de Statenfracties van VVD en PvdA.

Over de komst van de skeelerbaan is jarenlang gesteggeld tussen gemeente, de ijsclub en de groep bewoners van de aanpalende huizen in Leiden. In januari spanden de bewoners een proces aan bij de Raad van State om de aanleg van de baan alsnog tegen te houden. Die verklaarde in februari het beroep ongegrond. De leden van ijsclub hebben begin augustus tijdens een ledenvergadering unaniem besloten om de baan aan te leggen ondanks de protesten. (door Nico Kuyt)

Uit de krant