Afbeelding
Foto: MV, archief

Hoeveelheid restafval gaat de goede kant op

Algemeen

In 2022 daalde met 6,5 procent het restafval per huishouden ten opzichte van 2021. Dit komt voor 2022 neer op een hoeveelheid van 120 kg per inwoner. Dit is 132 kg per inwoner in 2021. Hoewel dit nog niet het beleidsdoel van 100 kg per inwoner is, is dit wel een verbetering. 

Verwachting

De verwachting voor 2023 is dat de hoeveelheid restafval verder terug zal lopen aangezien de inzamelfrequentie gewijzigd is van één keer in de twee weken, naar één keer in de drie weken, zo maakt een memo aan de gemeenteraad bekend.

Raadsmemo

Door het verminderde aanbod worden bewoners namelijk gedwongen minder restafval aan te bieden, zo leest de raadsmemo. “In de eerste weken van 2023 is een duidelijke toename te zien van de hoeveelheid PBD containers die worden aangevraagd, ten gevolge van het minder inzamelen van het restafval. In de eerste twee maanden van 2023 zijn net zoveel nieuwe PBD containers aangevraagd als over heel 2022. In 2022 volgt een teruggang in de hoeveelheid GFT-e met ongeveer 8,5 procent. Het is niet duidelijk waardoor dit komt. De afwijking lijkt vooral in de periode juni/juli te zijn. Mogelijk had dit te maken met de weersinvloeden waardoor minder tuinafval vrij kwam.”

Plastic

In 2022 is de hoeveelheid PBD nagenoeg gelijk gebleven met een afwijking van minder dan 1 procent. “Er is een duidelijke toename in de hoeveelheid PBD-containers die bij bewoners is neergezet In 2022 zagen we dit al en met de overgang in 2023 naar een keer per drie weken inzamelen van restafval zien we ook dat in de eerste twee maanden van dit jaar veel PBD-containers zijn aangevraagd door onze inwoners. Gezien de toename van PBD?containers is de inschatting dat de hoeveelheid PBD die wordt ingezameld dit jaar verder zal gaan stijgen.

Ja-ja sticker

Qua hoeveelheid is afgelopen jaar fors meer oud papier en karton (OPK) ingezameld ten opzichte van 2021. “Dit is verrassend, zeker gezien de ja-ja sticker die in 2022 is ingevoerd, wat tot gevolg zou moeten hebben dat de hoeveelheid papier terugloopt. Met ingang van 2023 hebben twee verenigingen de beschikking over ondergrondse containers om OPK in te zamelen waarbij de opbrengst van deze containers ten goede komt aan de vereniging. De overige drie (van de vijf inzamelende) verenigingen gaven geen gehoor op de vraag of en zo ja waar zij containers zouden willen adopteren. 

ZAP bedank moment

De laatste gespreksverslagen zijn als bijlage bijgevoegd. Over 2022 hebben de verenigingen reeds het bedrag ontvangen voor OPK ter compensatie van het stoppen met inzamelen.” Sinds 2021 zijn de banden met de ZwerfAvalPakkers (ZAP-ers) aangehaald. Er is in 2022 heeft Teylingen weer een ZAP bedank moment georganiseerd. De ZAP-ers zijn bezig om een pilot op te zetten om scholen te betrekken bij het schoonmaken van de omgeving. “Verder zien we een flinke toename van het aantal inwoners dat vrijwillig zwerfafval opruimt.”, zo besluit de memo positief.

Uit de krant