Logo deteylinger.nl
Foto: greenport gelderland
Voorhout

B&W: Geen vergunning voor zelfoogsttuin

  Politiek

Voorhout • De zelfoogsttuin aan de ’s-Gravendamseweg 30 Voorhout komt er niet. B&W weigert hiervoor een tijdelijke vergunning te verlenen. Het is in strijd met het bestemmingsplan en buren hebben bezwaren aangetekend.

door Nico Kuyt

De gemeente heeft een aanvraag voor een vergunning ontvangen voor een zelfoogsttuin aan de ’s-Gravendamseweg 30. Hierbij zou er tijdelijk afgeweken worden van het geldende bestemmingsplan voor een periode van drie jaar. De aanvraag is in strijd met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISD) en met het bestemmingsplan, onder andere omdat de gronden zijn bestemd voor de teelt van bollen. Verder is B&W van mening dat de bereikbaarheid en situering van de zelfoogsttuin niet optimaal is en het verlenen van medewerking ongewenste consequenties tot gevolg heeft. B&W heeft daarom besloten de aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan, te weigeren.

Zelfplukken

De aanvraag verzocht om voor maximaal drie jaar de zelfoogsttuin te mogen vestigen op de beoogde locatie achter ’s-Gravendamseweg 30 om op een milieuvriendelijke en biologische wijze groente en bloemen te telen. Het eerdere plan was een permanente vestiging met 200 deelnemers/aandeelhouders op deze locatie. Dit plan is aangepast naar een tijdelijke vestiging voor drie jaar met maximaal 100 deelnemers. Van het organiseren van bijeenkomsten voor schoolklassen en andere groepen wordt tijdens deze periode ook afgezien. Op de locatie is een schuurtje aanwezig dat tevens als ontmoetingsplek voor de deelnemers gebruikt gaat worden. Naast het telen in open grond is het plan een tunnelkas/kweektunnel te plaatsen van circa 250 vierkante meter.

Weigering

B&W weigert de aanvraag. Het plan is in strijd met het ISG. De gronden zijn bestemd voor de teelt van bollen en de intensivering van het bollencomplex. Het gebruik van de gronden voor het telen van groente past daar niet in. Het is ook om meerdere redenen in strijd met het bestemmingsplan. De gronden zijn bestemd voor de teelt van bloembollen, bolbloemen en snijbloemen en de uitoefening van een bollenteeltbedrijf. Het telen van groente valt hier niet onder. Daarnaast is de aanvraag om andere reden in strijd met het bestemmingsplan. Zo gaat de Elsgeesterhof jaarrond gebruik maken van tunnelkassen en ontstaat er een nieuw bedrijfscentrum. Er ontstaan er problemen met het parkeren en heeft medewerking ongewenste consequenties tot gevolg.

Bezwaren

Het jaarrond toestaan van tunnelkassen en het gebruik van een schuurtje als nieuw bedrijfscentrum schept mogelijk ongewenste precedentwerking. Verder spelen op dit moment verschillende handhavingstrajecten bij volkstuintjes en moestuinen in het buitengebied die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Het al dan niet tijdelijk toestaan van de zelfoogsttuin, staat haaks op de activiteiten vanuit het handhavingstraject. De geloofwaardigheid van het handhavingsproject komt volgens B&W met het verlenen van medewerking in het geding. De locatie is ook niet direct via de openbare weg te bereiken. Voor fietsers geldt dat eerst de drukke ‘s-Gravendamseweg moet worden overgestoken. De ontsluiting van het perceel is niet optimaal en legt tevens een extra beslag op het agrarisch gebied. Een aantal jaren geleden heeft de eigenaar van de betreffende gronden de op dat moment aanwezige tunnelkassen op het perceel, bij wijze van ‘compensatie’ verwijderd. Dit met als doel de openheid van het gebied te vergroten. Met het opnieuw toestaan van de tunnelkassen verdwijnt deze gecreëerde openheid.

Ook hebben eigenaren van aangrenzende percelen bezwaren. Naar aanleiding van de gepubliceerde aanvraag zijn drie zienswijzen ontvangen van eigenaren van aangrenzende percelen. Deze geven aan om verschillende redenen de vestiging van de zelfoogsttuin bezwaarlijk te vinden.

Meer berichten