Afbeelding

Begroting aangenomen: extra OZB-stijging met 2,5 procent

Politiek Teylingen

Teylingen • De gemeenteraad is vorige week bij meerderheid akkoord gegaan met de Begroting 2024-2027. Het is voor volgend jaar een sluitende begroting geworden. Met het sluitend maken zijn er een aantal maatregelen getroffen, zoals een extra OZB-stijging van 2,5 procent. De fracties van Forum voor Democratie en Partij voor Teylingen stemden tegen.

Door Nico Kuyt

Om de rode cijfers in de zomer op te heffen is er gekeken naar de planning van projecten. Daarnaast een bezuiniging van iets boven de 2 ton op de Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en dan een extra OZB stijging van 2,5 procent. Na 2025 is de financiële situatie Teylingen nog erg onzeker, onder andere omdat er minder geld vanuit het Rijk naar de gemeente komt. Voor 2024 komt het op nul uit, voor 2025 een klein plusje, maar de jaren 2026 en volgend zijn structureel niet sluitend en schieten in het rood. Teylingen heeft nog wel ambities, zoals de energietransitie, het tegengaan van klimaatverandering, het bevorderen van woningbouw, het omgaan met de vergrijzing, het waarborgen van veiligheid, het verbeteren van de jeugdzorg, het bevorderen van de gezondheid en het bieden van bestaanszekerheid vormen zo belangrijke speerpunten voor het beleid van de gemeente. Ook de bereikbaarheid in de regio en het betrekken van jongeren bij de politiek, staan het komende jaar centraal.

Steunfonds

Buiten Forum voor Democratie en Partij voor Teylingen konden alle fracties instemmen. De Partij voor Teylingen was tegen een verhoging van de belasting voor de inwoners. Forum voor Democratie stortte zich in de gebruikelijke retoriek, waarbij tijdens het spreken enige raadsleden de zaal verlieten. Voor de begroting werd nog een wijzigingsvoorstel ingediend door PvdA, GroenLinks en VVD. Het kon rekenen op een voltallige steun in de raad. Met het voorstel komt er een potje met 375.000 euro om huishoudens met maatwerk te helpen die in de knel komen na het eventueel afschaffen van de energietoeslag door het Rijk. In een stemverklaring gaf de VVD aan dat eerst bovenlokale potjes moeten worden opgebruikt.

Reserve inzetten

Enkele fracties hadden moeite met de verhoging van de afvalstoffenheffing, maar die moet kostendekkend zijn, zo gaf wethouder Marlies Volten aan. Tijdens het debat gaven diverse fracties aan dat potje voor het weerstandsvermogen wel erg rijk gevuld was. Ook klonk de roep voor de inzet van de Algemene Reserve voor projecten die maatschappelijk iets opleveren. Een groep raadsleden komt binnenkort bijeen om een voorstel hiervoor aan B&W voor te leggen. Ook het bouwen van woningen voor diverse doelgroepen en het klimaat waren punten van gesprek. Tenslotte kon de gehele raad instemmen met een wat technische motie over de Besteding CDOKE-gelden, een regeling van het Rijk voor het uitvoeren van klimaat- en energiebeleid. Het bedrag wordt drie jaar uitgekeerd en loopt tot circa 650.000 euro per jaar. B&W zegde onder andere toe een soort Klimaatbegroting op te stellen. Ook worden jongeren volgend jaar meer betrokken bij het opstellen van de begroting. Los van de begroting kondigde het CDA een motie aan rond een herijking van het toetsingskader rond de Kunst- en Cultuurnota, De motie is doorgeschoven naar de eerstvolgende raadscommissie Welzijn.

Uit de krant