Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Voorhout

Voorbereiding uitbreiding Elsgeest in volle gang

  Politiek

Voorhout • De uitbreiding van sportpark Elsgeest krijgt steeds meer vorm. Er moeten nog wel wat onderzoeken worden uitgevoerd, zoals naar explosieven. Maar de eerste schop kan de grond in.

Door Nico Kuyt

Om de uitbreiding mogelijk te maken worden op dit moment voormalige weilanden omgezet naar sportveld en groen- en recreatiegebied. Hiervoor moeten sloten worden verplaatst en bomen gekapt. De velden moeten herschikt worden om het sportterrein zo compact en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. De bomen die gekapt worden, worden op een andere plek binnen het sportpark gecompenseerd. De benodigde vergunningen zijn hiervoor verstrekt. De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden om het gebied bouwrijp te maken, het graven en dempen van sloten en het voorbelasten van de velden, is opgestart.

Explosieven

Zaken die betrekking hebben op het veilig en gezond uitvoeren van de werkzaamheden moeten nog onderzocht, zoals eventuele verontreinigingen in de bodem. En op basis van het archievenonderzoek is gebleken dat er in de zuidwesthoek van het gebied kans is op niet gesprongen explosieven. Vandaar dat aanvullend onderzoek wordt uitgevoerd. Dit is een detectieonderzoek, waarbij tot een diepte van vier meter onder maaiveld wordt gemeten. Indien er inderdaad explosieven worden aangetroffen moeten deze veilig worden gesteld. In dat geval moet de planning worden bijgesteld. De mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven heeft geen consequenties voor het huidige gebruik en de gebruikers van het sport- en recreatiepark, want explosieven die in de bodem liggen en niet aangeraakt worden, leveren in beginsel geen gevaar op. Ook graafactiviteiten van honden leveren in beginsel geen gevaar op. De kans op dergelijke ontplofbare explosieven is sterk afhankelijk van de locatie. Vooral in het gebied rondom de spoorlijn blijkt de kans op dit soort explosieven reëel. De afstand van het huidige sport- en recreatiepark is relatief veraf gelegen, maar soortgelijk onderzoek bij bijvoorbeeld de aanleg van de Noordelijke Randweg hebben nut en noodzaak aangetoond.

Schop de grond in

De verwachting is dat de eerste schop voor de zomervakantie de grond in kan. Daarmee start de periode van herinrichting, die waarschijnlijk twee jaar in beslag neemt. In afstemming met betrokkenen is besloten de uitvoering van de bouwrijpwerkzaamheden te starten nadat het broedseizoen is afgelopen. Sporttechnisch levert dit geen vertraging op. Wel biedt het de mogelijkheid om de uitwerking nader af te stemmen op de natuurlijke waarden in het gebied. Er wordt in nauwe samenwerking met betrokken gebruikers van het sport- en recreatiepark gewerkt aan een plan voor de uitwerking van het recreatieve gedeelte van het park. In deze werkgroep zijn het hondenplatform en de ’Betrokken Voorhouters’ vertegenwoordigd. Op basis van een eerder uitgevoerde schouw wordt een landschappelijke inrichtingstekening gemaakt. In een aantal interactieve sessies wordt de tekening nader uitgewerkt. Er is ruimte voor de natuur en ruimte voor mens en dier om te recreëren.

Velden

Voor zowel de velden als de opstallen wordt op dit moment hard gewerkt aan de nadere uitwerking. Ook de bijstelling van de huidige overeenkomsten heeft hierbij de aandacht. Aandacht hierbij vormt het huidige hockeyveld, dat wordt getransformeerd tot voetbalveld. Afstemming van de sporttechnische randvoorwaarden op de bestaande natuurlijke waarden vraagt om een zorgvuldige en gedetailleerde uitwerking. Handbalvereniging Foreholte is met werkgroepen vanuit de eigen gelederen aan de slag om het ontwerp van het clubhuis uit te werken. De aanleg van de velden en het recreatie-deel staat gepland voor augustus. Het verkeer en parkeren is nog niet bekend. De planning is afhankelijk van de vergunningsverlening en onvoorziene omstandigheden.

Meer berichten