Logo deteylinger.nl
<p>In plaats van met aardgas, kunnen woningen en andere gebouwen met behulp van een warmtenet verwarmd worden met warm water. | Foto: pr./Pixabay</p>

In plaats van met aardgas, kunnen woningen en andere gebouwen met behulp van een warmtenet verwarmd worden met warm water. | Foto: pr./Pixabay

(Foto: Pixabay)
Teylingen

Vooral communicatie en participatie voor aardgasvrij Teylingen

  Politiek

Teylingen • Voor het slagen van de warmtetransitie naar aardgasvrij is de inzet van iedereen in de gemeente nodig, namelijk de inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf. De gemeente kan het goede voorbeeld geven, door haar eigen gebouwen energiezuinig te maken. Maar de gemeente zal zich de komende jaren vooral inzetten op communicatie en participatie: het betrekken, informeren, inspireren, enthousiasmeren, activeren en ondersteunen van de diverse vastgoedeigenaren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners van Teylingen, zo laat B&W aan de gemeenteraad weten.

Door Nico Kuyt

De warmtetransitie is voor de gemeente een complexe opgave. In 2050 moet heel Nederland ‘vrijwel’ CO2-neutraal zijn. Dat betekent onder andere dat aardgas in 2050 vervangen moet zijn door hernieuwbare warmtebronnen. De daarvoor benodigde warmtetransitie brengt enorme uitdagingen met zich mee. De opgave is complex en er zijn grote belangen mee gemoeid. Op gebied van wetgeving en financiering is nog veel onduidelijk. 

Tegelijkertijd heeft Teylingen een regierol te vervullen in de warmtetransitie. Er wordt een visie opgesteld en daarin wordt duidelijk welke wijken in de gemeente wanneer van het aardgas afgaan, welke alternatieve bronnen voor aardgas kansrijk zijn, welke infrastructuur voor het gasnet in de plaats zou kunnen komen en hoe mensen zich daarop voor kunnen bereiden. Op basis van verschillende onderzoeken lijken collectieve warmtesystemen, ofwel warmtenetten, voor de bebouwde kom van Teylingen een geschikt alternatief te zijn voor het huidige gasnetwerk. 

Warmtenet

In plaats van met aardgas, kunnen woningen en andere gebouwen met behulp van een warmtenet verwarmd worden met warm water. Om van een duurzame oplossing te kunnen spreken, zal dit water verwarmd moeten worden met behulp van duurzame bronnen zoals restwarmte, aardwarmte, zonthermie of aquathermie. Met name restwarmte en aardwarmte zullen in Teylingen gevonden moeten worden. In samenwerking met andere gemeenten in de regio onderzoekt Teylingen de mogelijkheden van deze bronnen en de daarvoor benodigde infrastructuur. 

Aardwarmte

Voor de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek lijkt de potentie van aardwarmte groot. Vijf verschillende bedrijven hebben bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zes opsporingsvergunningen aangevraagd, om de haalbaarheid van ontwikkeling van aardwarmte in de regio te onderzoeken. Zo voert bijvoorbeeld het bedrijf Firan dit nu uit. 

Mocht het tot de aanleg van een warmtenet komen, dan richten de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek te zijner tijd een selectieprocedure in, om een partij of combinatie van partijen te vinden die zorgdraagt voor het benodigde warmtenetwerk en de warmtelevering. Firan verwacht de eerste resultaten van de verkenning na de zomer te kunnen delen. 

Voor Katwijk en de vijf gemeenten in de Leidse regio heeft restwarmte uit de Rotterdamse haven een grote potentie. De haalbaarheid hiervan wordt op dit moment onderzocht.

Samen optrekken

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek vinden het belangrijk dat de streek gebruik kan maken van duurzame, betrouwbare en betaalbare warmte. Om dat voor elkaar te krijgen, willen zij intensiever samen optrekken in de warmtetransitie. Zij willen gezamenlijk vooruitkijken en zelf de koers van de warmtetransitie in de streek bepalen, zo leest een memo van B&W aan de gemeenteraad. De gemeenten willen daarbij dubbel werk voorkomen en gebruik maken van werk dat al verzet wordt door anderen. Mede daarom willen zij verkennen met welke partijen samen te werken en bij welke lopende onderzoeken aan te haken. 

De gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hebben gezamenlijk één procesregisseur warmtetransitie benoemd. Die heeft de opdracht om mogelijke warmtenetten in de Duin- en Bollenstreek uit te werken en samenwerking tussen de gemeenten te versterken.

Meer berichten