Op dit kaartje is te zien waar in Lisse niet gebouwd zou mogen worden.
Op dit kaartje is te zien waar in Lisse niet gebouwd zou mogen worden. Foto: pr

CHG stelt grenzen aan bouw buitengebied

Historie Regio

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek (CHG) heeft op 12 december het Manifest "Grenzen in zicht" uitgebracht, waarin de grenzen worden aangegeven voor nieuwbouw in het buitengebied. Het CHG wil hiermee bereiken dat de raden van de Greenport-gemeenten zich duidelijker gaan uitspreken over de vraag waar wel en niet gebouwd kan worden in het buitengebied en waar zicht op het open landschap moet blijven.

Het CHG heeft het manifest uitgebracht aan de vooravond van de besloten, regio-brede informatiebijeenkomst van de gemeenteraden over Greenportwoningen op 18 december. Volgens het CHG zijn de grenzen bereikt. Met name het uitgeven van kavels voor zogenaamde Greenportwoningen heeft de laatste maanden veel stof doen opwaaien bij de landschapsdeskundigen en cultuurhistorici van het CHG. Ook gemeenteraden zijn vraagtekens gaan zetten bij het oorspronkelijk voornemen om de Greenport Ontwikkelings Maatschappij circa 600 nieuwbouwkavels te laten verdelen over het buitengebied. Ruim de helft hiervan is al gerealiseerd en het gaat nu knellen.

Top-locaties
Het CHG wil het nog resterende open landschap beschermen en langs een aantal wegen en karakteristieke linten in het buitengebied geen verdere bebouwing toestaan. Hiertoe heeft het Genootschap per gemeente zogenaamde Top-locaties aangewezen waar bebouwing tot ernstig bezwaar leidt. Het CHG wil een fundamentele discussie over Greenportwoningen in de gemeenteraden en ter zake meer transparantie laten bewerkstelligen.
De Landschapsperspectiefkaart van de Greenport moet meer houvast gaan bieden voor het te voeren woningbouwbeleid. De gemeenteraden worden opgeroepen hier werk van te maken. In het manifest wordt ook opgeroepen zonneweiden te weren in het buitengebied van de Duin- en Bollenstreek en paardenweitjes beter te controleren. 
De vijf kaarten met de Top-locaties zijn in een manifest aangeboden aan de raadsleden in de Duin- en Bollenstreek. Het manifest "Grenzen in zicht" is te vinden op de website van het CHG: www.chg-duinenbollenstreek.nl.

Uit de krant

Uit de krant

Uit de krant