Logo deteylinger.nl
Foto: MV
Voorhout

Herinrichting van sportpark Elsgeest voor zomervakantie van start

  Politiek

Voorhout • De plannen voor de herinrichting van het Recreatie- en sportpark Elsgeest kunnen na jaren van voorbereiding eindelijk uitgevoerd worden. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden. De verwachting is dat de eerste schop voor de zomervakantie nog de grond in kan gaan.

door Nico Kuyt

Het moment komt eindelijk in zicht dat de eerste spade de grond in kan voor de herinrichting van Sportpark Elsgeest, een politiek hoofdpijndossier. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn inmiddels in volle gang. De watergangen worden verplaatst en bomen gekapt. De velden herschikt om zo het sportterrein zo compact en efficiënt mogelijk in te kunnen richten. De bomen die gekapt worden, worden overigens op een andere plek binnen het sportpark gecompenseerd. De uitvoering wordt gefaseerd opgepakt. Voor het bouwrijp maken, het geschikt maken van het terrein voor de bouwwerkzaamheden, zijn de benodigde vergunningen aangevraagd en gerelateerde onderzoeken, waaronder een historisch onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten. Een belangrijk onderdeel van het bouwrijp maken is het voorbelasten van de nieuwe velden. Hiermee wordt voorkomen dat er zettingsverschil, oneffenheden in het terrein, gaat optreden. Dit duurt een paar maanden. Het realiseren van de toplagen van de velden, de opstallen, de herinrichting van de paden en bestrating en het groen, komen daarna aan de orde.

De grond in

De eerste spade kan voor de zomervakantie de grond in gaan. Daarmee start de periode van herinrichting, die waarschijnlijk twee jaar in beslag neemt. Het is het doel om, aan het begin van het nieuwe sportseizoen het extra voetbalveld te realiseren. De overige velden volgen daarna, in nauw overleg met de verenigingen. De komende maanden wordt in nauwe samenwerking met betrokken gebruikers van het sport- en recreatiepark gewerkt aan een plan voor de uitwerking van het recreatieve gedeelte van het park. In deze werkgroep zijn het hondenplatform en de ’Betrokken Voorhouters’ vertegenwoordigd. Op basis van een eerder uitgevoerde schouw wordt een landschappelijke inrichtingstekening gemaakt. In een aantal interactieve sessies wordt de tekening nader uitgewerkt. Ecologie is een integraal onderdeel van de planvorming.

Verkeer

Met de uitbreiding van het sportpark is er ook gekeken naar de verkeersafwikkeling en het parkeren. In de huidige situatie is er op zaterdagen sprake van een piekbelasting op de Sportlaan en de parkeerplaatsen. Het eerste gedeelte vanaf de provinciale weg, aan de kop van de ijsbaan, loopt regelmatig vast. Hierdoor kunnen onveilige situaties ontstaan als hulpdiensten de accommodaties niet kunnen bereiken. Met de herinrichting van het sport- en recreatiepark wordt deze onveilige situatie opgelost. Het wegvak wordt verbreed en het foutparkeren in de groenstrook aangepakt. Volgens de gemeentelijke normen is het aantal parkeerplaatsen voldoende. De praktijk leert echter dat er, met name op de zaterdagen, te weinig parkeerruimte is. Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen is daarom onderdeel van het plan. Gemeente en verenigingen willen daarnaast het autoverkeer zoveel mogelijk beperken en het fietsgebruik stimuleren. De gemeente bekijkt de mogelijkheden om hierin een balans te vinden. In verband met het benodigde zware verkeer voor de realisatie van de plannen is de uitvoering van deze werkzaamheden afhankelijk van de overige werkzaamheden.

Planning

Tot mei wordt het gebied bouwrijp gemaakt. De uitvoering start dan in juni. De start van de aanleg van de velden zijn in augustus gepland. Het gedeelte van de recreatie duurt tot januari 2022. De planning is uiteraard afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

Meer berichten