Logo deteylinger.nl
Foto: pr.
Sassenheim

Aanpassing ontwerp van bestemmingsplan kerkelijk centrum bij Dorpskerk

  Politiek

Sassenheim • Het voorontwerp van het bestemmingsplan voor het kerkelijk centrum op Westerstraat 8a heeft voor zes weken ter inzage gelegen. Een tweetal reacties zijn ingekomen waarop er aanleiding bleek om enkele wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van het bestemmingsplan, zoals het vervallen van een geluidsmuur.

Door Nico Kuyt

De Protestantse Gemeente Sassenheim (PGS) is voornemens om op de locatie een multifunctioneel gebouw met parkeerkelder te realiseren. In het pand zullen drie zalen komen en diverse kleinere ruimtes. Het gebouw zal voornamelijk gaan dienen als ontmoetingsruimte voor kerkdiensten, lezingen, begrafenissen, vergaderingen, filmvertoningen en yoga lessen. In het gebouw zullen onder andereook diverse jeugdruimtes en een drukkerij worden gerealiseerd. Voorheen stond op de locatie een gymzaaltje dat toebehoorde aan de voormalige Kompasschool. Later was er een kinderopvang gevestigd. Dit gebouw is inmiddels gesloopt.

Reacties

In het geldende bestemmingsplan zijn geen maatschappelijke functies, dus is er een voorontwerp van een nieuwe opgesteld. Gedurende de periode van inspraak zijn twee reacties ingekomen. De Veiligheidsregio Hollands Midden gaf een nader advies met betrekking tot de veiligheid, maar dat heeft geen directe invloed op het bestemmingsplan. Er is tevens een inspraakreactie ingediend door iemand uit de directe omgeving. Deze gaf wel aanleiding om het ontwerpbestemmingsplan te wijzigen ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De indiener stelde onder andere dat de voorgevel van het rechterbouwdeel van het bouwvlak te ruim was ingetekend en B&W vond het terecht dat het strakker om het te realiseren gebouw kan worden getekend en past het ontwerp van het bestemmingsplan aan.

Geluidsmuur

Ook stelde de indiener vragen over een scherm/muur om het geluid vanuit de parkeergarage te reduceren. Het geluid zorgt namelijk bij enkele punten bij het wooncomplex in het naastgelegen schoolgebouw voor een kleine overschrijding van de geluidsnormen. Het heeft echter feitelijk gezien een geringe impact, maar zorgt er wel voor dat er minder overschrijdingsmomenten zullen zijn. Afgevraagd kan worden of de geringe impact van het scherm op de verbetering van de akoestische situatie opweegt tegen de negatieve impact van het scherm. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt vormt het scherm namelijk een verslechtering van het woon- en leefklimaat. Het zal vanuit het voormalige schoolgebouw belemmerend werken voor het zicht. Daarnaast doet het scherm afbreuk aan het straatbeeld en de uitstraling van de gebouwen van de PGS en het monumentale schoolgebouw. Gezien de grote stedenbouwkundige impact van het scherm op de omgeving en gezien de geringe feitelijke invloed van het scherm op het verbeteren van het akoestische klimaat, koos B&W om het te verwijderen uit het plan. De akoestische voordelen wegen in dit geval niet op tegen de stedenbouwkundige nadelen.

Nadat B&W heeft besloten om in te stemmen met de beantwoording van de reactie en de procedure voor het ontwerpbestemmingsplan te starten, ligt het plan weer voor zes weken ter inzage voor het indienen van zienswijzen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over het vaststellen van het bestemmingsplan en de beantwoording van de eventuele zienswijzen.

Meer berichten